Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,128 hemşire olduk

şunda ARA

MAKALELERHASTANE ENFEKSİYONLARI(HE) VE YÖNETİMİ

GİRİŞ

Hastane enfeksiyonları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sağlık sorunlarındandır.ABD de yaklaşık yılda 2 milyon kişinin HE kaptığı,100 bin kişinin öldüğü tespit edilmiştir.Bu enfeksiyonların mali yükü ise 10 milyon dolar cıvarındadır. Türkiye'de ise bu oran %5-35 arasında değişmekte,bazen bir hastada birden fazla HE görülmekte, hastanede yatış süresini ortalama 20 gün uzatmakta dolayısıyla maliyeti her hasta için 1500 USD arttırmaktadır. HE ları oranının bir puan bile düşürülmesinin maliyeti önemli ölçüde azalabileceği araştırıcılar tarafından belirtilmiştir. HE sadece mali yük açısından değil, iş günü ve enerji kaybı, insan yaşamına olan olumsuz etkileri nedeniyle de önemli ve üzerinde dikkatle durulması gerekli olan sağlık sorunlarıdır.

HASTANE ENFEKSİYONU NEDİR?

Hastaneye yatış sırasında enkübasyon döneminde olmayan, yatıştan sonra hastanede veya taburcu olduktan sonra gelişen enfeksiyonlardır.Bu enfeksiyonlar #8220;Nozokomiyal Enfeksiyonlar#8221; olarak ta bilinmektedir. Hastane enfeksiyonları genellikle hasta hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişir. Değişik çalışmalar, yatan hastaların %3-14'ünde HE geliştiğini göstermiştir.En gelişmiş ülkelerde bile oran %4 dür.

Hastane enfeksiyonları endemik ve epidemik olmak üzere iki ana grupta incelenebilir.
Epidemik HE: HE nın yaklaşık %4'ünü oluşturmalarına rağmen, yüksek mortaliteye yol açmaları nedeniyle önemli önemli olan enfeksiyonlardır. Epidemilerin büyük kısmı yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) hayatı tehdit eden enfeksiyonlar şeklinde görülür.YBÜ bu enfeksiyonlarının sık görülmesi, invazif girişimlerden, immun sistemin haraplanmasından ve kişilerden kişilere transferin kolay olmasından kaynaklanmaktadır.

Endemik HE: Sporadik (tek tek)olarak gözlenen infeksiyonlardır.

SIKLIK SIRASINA GÖRE HE:

Üriner sistem enfeksiyonları,

Pnömoni ,

Cerrahi yara enfeksiyonları,

IV kateterlerin neden olduğu, bakteriyemilerdir.

ÜRİNER SİSTEM HE (ÜSHE)

Üriner sistem enfeksiyonları en sık rastlanan enfeksiyonlardır. Enfeksiyonların yaklaşık %40'ını oluşturur. Bu enfeksiyonlarının %85'inden kateter uygulamaları, % 15'ide sistoskopi,sistostomi takılması, perkütan nefrostomi ve prostad iğne biyopsileri vb.girişimleri sorumludur. Kısa süreli kateterizasyon sırasında sıklıkla tek bir ajana bağlı enfeksiyon gelişmekte, ancak uzun süreli kateterizasyon sırasında ise birden fazla ajan patojen enfeksiyona neden olmaktadır.Bu mikroorganizmaların en başta geleni,E.coli'dir .Yapılan labaratuar incelemesinde kateter takılı olan hastalarda 102 koloni/ml üreme, ÜSHE için anlamlı bir sonuçtur .

Önlenmesi:

Kesin endikasyon olmadıkça katater takılmamalı ve takıldı ise çabuk çıkartılmalıdır,

Kateter ehliyetli kişiler tarafından takılmalı steriliteye kesinlikle dikkat edilmelidir,

· Bakteriyel endokardit enfeksiyon riski olan kişilere kateter takılmadan önce profilaktik antibiyotik uygulanmalıdır,

· Açık sistemle drenaj önemli oranda bakteriüri meydana geldiği için uygulanmamalı, gerekli olmadıkça ( obstürüksiyon, irigasyon vb.)sistemin bütünlüğü bozulmamalıdır,

İdrar torbasından geri dönüşü engellemek için daima mesaneden aşağıda tutulmalıdır,

Kateter irigasyonları solusyonlarla sık sık tekrarlanmamalıdır,

Bu hastalar mümkün olduğunca izole edilmelidir,

Sonda bakımı konusunda hasta ,ailesi ve sağlık personeli bilgilendirilmeli,özellikle el yıkamanın önemi vurgulanmalıdır,

Üriner sistem enfeksiyonları etken patojenin duyarlı olduğu bir antibiyotikle tedavi edilmeli ve mümkünse kateter çıkarılmalı veya değiştirilmelidir.

HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLER(HKP)

Hastane enfeksiyonları içinde ikinci sırayı almakta olup,%33-50 oranı ile doğrudan mortalite oranıyla ilk sıradadırlar.Hastaneye yatıştan veya taburcu olduktan 48 saat sonra gelişir. Yatıştan ilk 4 gün içinde gelişen pnömonilere erken ,daha sonraki günlerde ortaya çıkanlara ise geç pnömoniler denilmektedir.Servislerde pnömoni riski %1 iken YBÜ de bu oran %5-10,ventilatöre bağlı hastalarda ise %20 ye kadar çıkmaktadır.Ventilatöre bağlı yaşlı hastalarda hastane kökenli pnömoniden ölüm oranı yüksektir.

Altta yatan hastalıklar, şok, bilinç bulanıklığı, intrakraniyel basınç monitörizasyonu, KOAH, gastirik aspirasyon, bazı ilaçların kullanımı, mevsim değişiklikleri da risk faktörleri arasındadır.

HKP tanısı en güç konulabilen infeksiyonlardandır.

Önlenmesi:

Kontamine olmuş respiratuar terapi cihazlarının kullanılmaması,

Hava yolu temizliği yapılırken aseptik teknik kullanılmaması,

Mukus ve sekresyonların uygun şekilde çıkarılması,

Hasta ,hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının eğitimi,

Profilaksi ile uygulamaların yapılması,rezervuar mikroorganizmaların ortadan kaldırılması için profilaktik uygulamaların yapılması,örn:GİS #8216;in mikroorganizmalardan arındırılması için selektif dekontaminasyonu gibi.

Yeni uygulamalar ve teknikler hakkında bilgi edinilmesi,

Hasta, hasta yakını ve sağlık personelinin eğitimi,

*El yıkama eldiven giyme. Dr.ların %30 ,hemşirelerin ise %50 oranında

ellerini yıkamadıkları belirlenmiştir).

*Hastanın yatak başının 30-45 derece yükseltilmesi,

*Hijyenin önemini kapsayan eğitimler dir.

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI(CAE)

Sıralamada 3.sıradadır.Tüm HE larının %15 ini , ortaya çıkan tüm cerrahi enfeksiyonların %38 ini oluştururlar.Bu enfeksiyonlar genellikle cerrahi işlemden önce,cerrahi işlem sırasında ve cerrahi girişimden bir ay sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Bazen bu süre bir yıla kadar uzayabilir.

CAE cilt ve cilt altını tutan yüzeyel enfeksiyonlar, fasya ve kasları tutan derin enfeksiyonlar, organ boşluğu enfeksiyonları olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Önlenmesi:

Yukarıda belirlenen üç devre ile ilgili önlemlerin alınması ile hasta bu enfeksiyonlardan büyük oranda korunabilir.

İşlem Öncesi:

Hastanın ameliyat bölgesinin hazırlanması,

Cerrahi ekibinin hazırlanması(el/kol antisepsisi vb.),

Ameliyathane ve diğer personelin eğitimi ve yönetimi,

Uygun antibiyotik profilaksisinin uygulanması,

İşlem Sırasında:

Ameliyat salonunun havalandırılmasının uygun yapılması,

Fizik ortamın temizliği ve dezenfeksiyonu,

Belli aralıklarla mikrobiyolojik inceleme için steril şartlarda örnek alınması,

Personelin gereksiz hareketlerinin,giriş ve çıkışların önlenmesi,

Gereğinden fazla personelin bulundurulması,

Ameliyat ekibinin uygun steril cerrahi giysiler giymesi,

Ekibin cerrahi işlem sırasında asepsi ve antisepsiye dikkat ederek çalışması,

İşlemden Sonra:

Hastanın mümkün olduğunca izole edilmesi,

Pansumanlardan önce kesinlikle el yıkanması,

Pansumanın ehil kişilerce steril olarak yapılması,

Cerrahi işlemden sonra mecbur olunmadıkça ilk pansumanın

24-48 saatten önce yapılması,

Antibiyotik tedavisinin doğru reçetelendirilip ve uygulanması önerilmektedir.

BAKTERİYEMİLER :

HE arasında önemli oranda yer alan ciddi bir sorundur.YBU bu enfeksiyon riski yapılan girişimlere bağlı olarak diğer birimlerden daha fazladır.Primer ve sekonder bakteriyemi olarak iki grupta toplanır.Primer bakteriyemiler doğrudan doğruya takılan kateter ile ilgilidir ve %80 oranındadır.Mikroorganizmaların deriden doğrudan damar içine geçmesi kateterler aracılığı ile olmaktadır.Ayrıca kontamine olan sıvının verilmesi diğer bir bakteriyemi sebebidir.En önemli etken %60 oranında stafilokoklardır. Kateterin,tipi,takıldığı yer,takılış şekli ve bakımı enfeksiyon da etkili olan unsurlardır.

Önlenmesi:

· Kesin endikasyon olmadıkça kateter takılmaması,

· Uygun kateterin seçilmesi,

· Takılması halinde en kısa sürede çıkartılması,

· İşleme başlarken deri temizliğinin dikkatli yapılması,

· Takılırken,çıkartılırken pansuman yaparken ellerin yıkanması ve steril eldiven giyilmesi ,

· Periferik kateterlerin 48-72,santral kateterlerin ise 72 saatte en geç değiştirilmeleri,

· Setlerden enjeksiyon yapılmadan önce ,bölgenin %70 alkol veya povidin iyot ile silinmesi,

· Kateter takıldıktan sonra enfeksiyon belirti ve bulgularının izlenmesi (enfeksiyonun erken önlenmesi için )dir.

HASTANE ENFEKSİYON KOMİTELERİ(HEKK)

Hastane enfeksiyonlarının yönetilebilmesi için hastane enfeksiyon komitelerinin(HEKK) kurulmaları ve örgütlenmeleri gereklidir. Bu görüş ilk kez 1958 yılında düşünülmüş , 1974 de#8221; tababet uzmanlığı yönetmeliğinde#8221; daha sonra 1983 yılında ise#8221; yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde#8221; belirtilmiştir.İlk kez Hacettepe Üniversitesinde HEKK aktif hale gelmiştir.

Bu komite :

Sağlık Bakanlığı Mevzuatın 14 maddesine göre :

Klinik bilimlerden bir öğretim üyesi başkanlığında,

Başhekimin görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısı,

Hastane Başmüdürü,

Halk sağlığı uzmanı,

Dahili ve cerrahi Bilimlerden birer öğretim üyesi,

Biyokimya, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, mikrobiyoloji, hematoloji, pataloji laboratuarlarından birer temsilci,

Eczacılık müdürü ve

Enfeksiyon kontrol hemşiresinden oluşur.

HEKK GÖREVLERİ

Hastanede oluşan tüm enfeksiyonların epidemiyolojik araştırmalarını yapmak ve gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak,

Hastanede var olan tüm bulaşıcı hastalıkların saptanması, bildirilmesi, tanısı ve tedavisi ve korunma yollarına ilişkin görüşler bildirmek,

Ayda bir toplanarak güncel sorunları tartışmak ve önerilerde bulunmak.

Olarak belirtilmiştir.

ÖZETLE:

Hastane enfeksiyonları dünyada olduğu gibi yurdumuzda da sorundur,

Maliyeti çok yüksektir,

Ciddi oranda ölümlere sebep olmaktadır,

Hastalar HE risklerinden bilgi sahibi olmalıdırlar,

Mutlaka hastanelerde HE ile uğraşan uzman kadrolardan meydana gelen bir ekip olmalıdır,

Antibiyotik yazılımında dikkatli olmalı ve bazı antibiyotikler uzmanlar tarafından yazılmalıdır,

Personelin risk altında olduğu unutulmamalı,bu konuda gerekli önleyici işlemlerin yapılması(aşılanma vb.)ve hizmet içi eğitimlerde HE önem verilmelidir,

Yasal düzenlemelerin ve bakanlığa geri bildirim sisteminin olması ve sağlık kurumlarındaki temel sorunların ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir.


KAYNAKLAR:

1. Akalın E.,Akova M.,Altaca G.,ark: İnfeksiyon Hastalıkları ,ABE Yaklaşım,

Güneş Kitapevi 2. Baskı, 1993,Ankara.

2. Akçay NM.,Kadanalı A.,Öztürk G:Hastane enfeksiyonları ve kontrol komiteleri,

Ulusal Travma Dergisi ,2003 ,Ekim 9(4),225-231.

3. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. Infection

Control and Applied Epidemiology: Principles and Practice Mosby, St Louis, 1996.

4. http://www.enfeksiyon.org
Yayınlanış Tarihi Thursday, January 04, 2007 10:33 AM Yayınlayan Birsen
Etiketi :

Yorumlar

 

sevda Dediki :

bu konuda fazla bilgiye ihtiyacım var.yeni enfeksiyon hastalıkları hemsiresi olarak görev aldım.iyi çalışmalar

May 26, 2007 6:49 PM
 

HURİYE BAĞCI Dediki :

ameliyathane hemşiresinin, cerrahi enfeksiyondaki rolü ile ilgili bilgiye ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler.....

June 15, 2007 3:57 PM
 

Mehtap_84 Dediki :

mrb ben yeni mezun oldum ve enfeksıyon hemşiresi olarak görev yapmak istiyorum yalnız sertıfika almam gerekıyomuş ama bu konuda hiç bir bilgiye sahip degılım bana yardımcı olurmusunuz?

July 5, 2007 3:29 PM
 

kardelen4178 Dediki :

BEN 2 YILDIR ENFEKSİYON HEMŞİRELİĞİ YAPIYORUM .FAKAT DOĞRU DÜRÜST BİR EĞİTİM ALAMADIM.ŞİMDİDE DOKTORUMUZ AYRILIYOR.BEN TEK BAŞIMA KALACAĞIM.HASTANEDE YAPMAM GEREKEN HUSUSLAR KONUSUNDA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM.YÜZÜMÜN AKIYLA DOKTORSUZ GEÇİRECEĞİM DÖNEMLERİ KOLAY VE GÜZELCE ATLATIRIM.BİLGİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNANLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

July 16, 2007 4:11 AM
 

kardelen4178 Dediki :

HERKESE SLM.

HEPATİT  A İLE İLGİLİ ELİMDE ÇOK GÜZEL BİR FİLM VAR,ÇİZGİ FİLM ŞEKLİNDE HAZIRLAMIŞLAR.BEN HEPATİT B VE C İLE İLGİLİ FİLMLER ARIYORUM.NERDEN VE NASIL BULACAĞIM KONUSUNDA BANA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.HERKESE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.HAYIRLI SABAHLAR

July 16, 2007 4:15 AM
 

Bağdat Dediki :

enfeksiyon hemşireliği ikinci sınav  hakkı ne zaman bilgisi olan varsa lütfen bana bildirsin

July 30, 2007 9:48 PM
 

nurhankoksal Dediki :

22 eylül

August 29, 2007 1:05 PM
 

nurhankoksal Dediki :

geçmiş enfeksiyon sınavıda sorulan soruları öğrenen varmı

August 29, 2007 1:08 PM
 

nur özhamur Dediki :

hastane enfeksiyonlarında en iyi çözüm suda eriyen enfekte çamaşır torbalarıdır.

hastanelerin tüm servislerindeki tekstil materyallari bu torbaolara konur.kendi bağı ile bağlanır.mikropları hapseder.dışarıya sızma yapmaz.çamaşırhaneye inene kadarki

sürecte enfeksiyon riskini tamamen yokeder.

torba çamaşırlarla birlikte makineye atılır.ve suda erir.karbondioksite ve suya dönüşür.

hiç bir tortu bırakmaz.

web sayfamızı mutlaka gezin

ww.sudaeriyentorba.com

0212 659 52 55

0212 659 42 30

mail: sales@sudaeriyentorba.com

August 30, 2007 2:18 PM
 

sema1989 Dediki :

ÇOK GÜZEL....

BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKÜRLEEEEERRRR...

September 12, 2007 9:16 AM
 

aliyeak Dediki :

çook teşekkürler hocam (bakırköy syo dan)

bizi bırakıp gittiniz keşke tüm derslerimize siz girsenizz :)

October 29, 2007 2:04 PM
 

yağmur@toprak Dediki :

çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.Hocam ben enfeksiyon kontrol eğitimi alıp sınava girmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz.

November 14, 2007 2:47 PM
 

kardelen4178 Dediki :

dispozbl tek kullanımlık hasta çarşaf ve nevresimleri ve yastıkları varmış.acil birimimize kullanmak için araştırma yapıyorum.bu konuda bilgisi olan varsa veya duyarsa bizede ulaşırsanız sevinirim teşekkürler

January 25, 2008 11:41 AM
 

erkekk hemşire Dediki :

slm ben hastane tıbbi atık sorumlusuyum.bana bu konuda yardımcı olabilecek varmı

February 5, 2008 6:42 PM
 

savcı Dediki :

 Hastane Enfeksiyonları ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile ilgili verdiğiniz bilgiler güzel ancak son gelişmelere göre yenilenmesi gerektiği kanısındayım.

 Çamaşır torbalarına gelince eğer çamaşırlar için doğru ve etkin kullanılan bir güzergahınız varsa hiç gerek yok çünkü Enfeksiyon Kontrol Komiteleri yapacağı tüm uygulamalarda maliyet-etkinlik hesaplamaları yapmak zorunda.

 Tıbbi atıklar için önereceğim Çevre ve Orman Bakanlığının konuyla ilgili yürürlükteki yasasını incelemeniz gerekir. Bu konuda acilen yapılması gereken şey atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

 Disposable çarşaflarda yine maliyeti ve atık miktarını arttıracağı için kullanılması bence doğru değil.

March 18, 2008 3:59 PM
 

ebrumeftun Dediki :

suanda ben isvivredeyim ve bundan 1 ay once hastanelik oldum idrar yolu enfeksiyonundan hastaneye 6-7 aralarinda gittik esimle acile fakat turkiyedeki ilgiyi goremedim o agri sanci icinde yarimsaat kaydimi yaptilar artik ayakta zor duruerum vermediler 1 saat sonra doktor gldi yordum yukari esimle cikmamizi soylediler ne bir hasta arabasi nede sedye  esime tutuna tutuna 4.kata ciktik hemsire eldi once idrar testi yaparak hamile olup olmadigima bakacaklar neyse onuda verdik tam 45 dakika sonra tansiyonum olculdu artik agidan duramiyordum atesim cikmis37.7 hic bir ilac vermediler 1 saat sonra doktor geldi ayni seyler esim ona anlati anlatiklarimdan idrar yolu enfeksiyonu oldugu belliydi ama ir saat kadar arastirmalar yapildi ultrasonla falan cikan sonucu iki doktor karar verecekmis saat bu arada 10:30 oldu artik ben gdiyorum dedim esime eve gidip agri kesici alacagim 11:30 dogru doktor geldi ve sonuc ayniydi yani idrar yolu enfeksiyonu ben o gu belki kirampli agrilardan olebilirdim o kadar kotuydum turkiyede olmayi ilk defa bu kadar cok istedim ve ben burda su anda hemsirelik okuluna gitmeyi dusunuyorum ama buradaki doktorlar e hemsireler hastaya en son mudahalede bulunuyorlar oysa turkiyede olsaydim eminim sikayetimi dinleyen b hemsire bile bunu anlar bi serum agri kesci yapip sonra arsirma yapilirdi ben o izdirabi4.5 saat cekmezdim hastanede nerede benim vatanimin doktoru ,hemsiresi.allah dusurmesin hastaneye beni birdaha.ama ilerde issallah hastalarima sifalar veririm.

April 9, 2008 1:50 AM
 

fatoşyiğit Dediki :

ben son sınava girdim arkadaşlar sertifikaya hak kazandım. soruları daha sonra yazarım şu an yanımda değil. herkese kolay gelsin. ilk fırsatta yazacağım

May 8, 2008 2:51 PM
 

günseli Dediki :

sınavlar için endişelenen arkadaşlar sorular çok zor değil.boşuna kitap karıştırmayın refik saydamın sitesinde e. k.hemşireliği eğitim slaytları var bunlara çalışın geçersiniz.soruların %90 ı buradan çıkıyo ve genelde yanlış yapılan şeyleri soruyolar.

May 23, 2008 2:22 PM
 

hanım konuk Dediki :

slm arkadaşlar ben birinci sınava girdim 46 aldım eğitim için başvurdum henüz sıra  bekliyorum yeni eğitim ne zaman bilen varmı

July 25, 2008 10:57 AM
 

ozlemucan Dediki :

hanım konuk 6 ekim 31 ekim eğitim tarihi,29 ağustosakadar evraklarını tamamlan gerek acele et.sağlık müdürlüğünden müraacat formu almalısın hastanede çalışıyosan formlar hastanene gelmiştir

August 24, 2008 11:00 PM
 

ozlemucan Dediki :

hastane enfeksiyon hemşiresi arkadaşlar,DAS FORUM sitesi çok güzel eminim faydalı bir çok bilgi bulabilirsiniz bildiğiniz adresleri paylaşırsanız sevinirim birde kalite ile ilgili yardımcı site adresleri

August 24, 2008 11:03 PM
 

esra nurse Dediki :

gayet güzel

November 8, 2008 4:02 PM
 

gözde topaloğlu Dediki :

fatoş yiğit lütfen soruları e mail atarmısın gozdemirtopal@yahoo.com ekk hemşireliği ve çalışmalarına iki yıldır devam ediyoruz ama çok zor sadec hemşire olarak başarmak zor hekimler bu konudada çok yetersiz talimatlar prosedürler izolasyon el hijyeni ...kardelen işin zor

eğitim sunmam lazım kayıt altına alınmalı hastane enf. hastne temizliği özel alan ların temizliği sterilizasyon dezenfeksiyon çamaşırhane talimatı idari bölümler temizliği ...her konuda talimat prosedür olmalı .google dan arayarak ve özellikle üniv.hastnelerinden ekk hemşiresinden örnek talimat alabilirsin bizim çalışmalarımız netşeşşin sunarım sana kolay gelsin

September 9, 2009 2:14 PM
 

gülistan demir Dediki :

arkadaşlar ben emekli ameliyathane hemşiresiyim. özel bir hastanede enf.kont.hemşireliği yapıyorum.Sertifikam yok .Eski ve yeni bilgilerimle bu işi yürütüyorum .Sınav soruları olan varsa bana mail atarsa sevinirim.

September 25, 2009 1:56 PM
 

gülistan demir Dediki :

e-mail adresim ikalab@hot mail.com teşekkürler.

September 25, 2009 2:00 PM
 

Gündayy Dediki :

slm  yeni mezun oldum ve enfeksıyon hemşiresi olarak görev yapmak istiyorum sertıfika almam gerekıyormuş fakat bu konuda hiç bir bilgiye sahip degılım lütfen bana yardımcı olurmusunuz?

October 29, 2010 11:36 AM
 

Gündayy Dediki :

çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.Hocam ben enfeksiyon kontrol eğitimi alıp sınava girmek istiyorum bana yardımcı olurmusunuz.

October 29, 2010 11:45 AM
 

ayşe demircan Dediki :

bende enfeksiyn kontrol hemşiresi olmak istiyrm acaba ne yapmam gerekiyr yanıtlarsanz sevnrm

December 22, 2010 4:41 AM
 

betül10 Dediki :

ayşe bak enfeksiyon kontrol için eğitimler ve arkasından imtihana gireceksin tamammı

April 7, 2011 4:29 PM
 

birgülal Dediki :

böyle bir sitemizin olmasına çok sevindim artık sık sık takip ederim CDC kriterleri doğrultusunda uygulamalar yapmaya çalışıyorum invazif girişimli hastaların başka bir hastaneye gitmesi durumunda  süresi dolmadan üzerlerindeki aletlerin alınması doğru mu?mesane yıkaması doğrumu ?ve kan kültürü en doğru kaç derecede alınmalı? bu soruların cevapları ile ilgili kullanabileceğim geçerliliği olan veriler gerekmekte elinde böyle kaynakları olan varsa beni bilgilendirirse sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

August 23, 2012 3:51 PM
 

EKK HEMŞİRESİ Dediki :

ARKADAŞLAR MERHABA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TARAMALRINI  VE AŞILARINI SİZ Mİ YAPIYORSUNUZ YANİ ENF. HEMŞİRELERİNİN GÖREVİ Mİ BU?

June 19, 2013 7:38 PM
 

sevilay bulut Dediki :

2014 uhesa girişlerinde problem yaşıyorum daha doğrusu 2014 uhesa aktif olarak kullanılamıyor bu konuyla ilgili bilgisi olan hemşire arkadaşlarımız varsa lütfen yazabilirler mi şimdiden teşekkürler

February 19, 2014 9:35 AM
 

medikal53 Dediki :

arkadaslar hastane enfeksıyonlarının  bır çoğu hastanın yattağı yataklarda kapılmaktadır.Bu yatakların absyatak kaplamalı olması gerekmektedir.Hasta yatakları en enfensiyon kapmaması ıcın absyatak dedğımız mıkrop koruyu ozellığı olan hasta yataklardır.Medikal53.com & hastayatak.org tarafından tıtızlıkle çalısması yapılmıs hastaların rahat ve temız olması ıcın calısmalar yapılmıstır.Bunun yanın da doktorlarında  tavsiye ettığı havalı yatak , oksijen tüpü , konsantratör lerde hastaların enfeksiyon kapmasına neden olabılır.temiz olmassalr eğer.

March 28, 2014 11:37 AM
 

yasemin yegin Dediki :

Teşekkurler...

July 10, 2014 3:39 PM
Kimliksiz yorumlar seçilemez kılınmış durumdadır.