Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,353 hemşire olduk

şunda ARA

servis sorumluluğu hakkında yardım

Son Mesajınız 10-10-2012, 0:29 nan48 tarafından gönderildi. 1 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  09-10-2012, 21:03 245654

  servis sorumluluğu hakkında yardım

  lisans mezunu hemşireyim çalıştığım birimde servis sorumluluğunu ortaöğretim mezunu bir ebe arkadaş yapıyor. acaba lisans mezununun olduğu yerde normal mi? ayrıca hemşire isem sorumlumda hemşire olmamalımı?

  teşekkürler.

 •  10-10-2012, 0:29 245662 Cevap 245654

  Cevap : servis sorumluluğu hakkında yardım

  Bu durum Hemşirelik Yönetmeliği'nin 4. bölümündeki ilgili maddelerde açıkça belirtilmektedir:"

  "DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu

               Başhemşire

               MADDE 9 – (1) Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

               (2) Başhemşire bağlı olduğu kurum/kuruluş üst amirine karşı sorumlu olarak:

               a) Hemşirelik hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini, değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar.

               b) Hemşirelik hizmetleri organizasyonu doğrultusunda görevli hemşirelerin mevzuata ve meslek ilkelerine uygun olarak görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur. İstenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarını önleyici tedbirleri alır, meydana gelen menfi olayların kaydının tutulmasını ve bildirilmesini sağlar.

               c) Hemşirelik hizmetlerinde istihdam edilen personeli ilgili birimlere görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Hizmet birimlerinde görevlendirilecek hemşirelerin sayısını ve niteliğini belirler.

               ç) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıt sistemlerinin ve Ek-1’deki formların geliştirilmesini ve düzenli olarak kullanılmasını sağlar.

               d) Hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini göz önünde bulundurarak görev dağılımlarının ve çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar. Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, görevdeki hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.

               e) Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane işbirliğini sağlar.

               f) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.

               g) Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine destek olur. Hemşirelik hizmetleri bütçesinin planlanmasında yer alır.

               h) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin stratejik çalışma planlarını yapar ve uygulanmasını sağlar.

               ı) Hastane ve sağlık kurumlarının ilgili yöneticileriyle işbirliği yapar.

               i) Olağanüstü durumlarda afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar, protokol geliştirir ve/veya geliştirilmesini sağlar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.

               j) Komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.

               (3) Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

               Sorumlu hemşire

               MADDE 10 – (1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar.

               (2) Sorumlu hemşire, servis ve ünitedeki hastaların bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci doğrultusunda belirlenmesine ve karşılanmasına yönelik hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

               (3) Sorumlu hemşire;

               a) Servis/üniteye yeni başlayan hemşirelerin uyumunu sağlar. Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve ünite/servis hemşirelerinin katılmalarını sağlar.

               b) Hastaların tedavi planlarının güvenli bir şekilde uygulanmasını, eczane tarafından kliniğe gönderilen ilaçların güvenli bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar.

               c) Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

               ç) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

               d) Kendisine bağlı hemşirelerin özlük işleri ve hakları ile ilgili konularda servis/ünite içinde gerekli düzenlemeleri sağlar.

               e) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, başhemşirenin onayına sunar.

               f) Servis/ünitenin fiziksel yapısı ve donanımı konusunda yönetime önerilerde bulunur.

               g) Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.

               h) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

               ı) Hasta ile ilgili vizit, kurul ve konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur.

               i) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamını sağlar. "

  Okuduğunuz maddelerden açıkça anlaşılacağı üzere; bir kurumda (servis değil, kurum) en az 3 yıl görev yapmış bir lisans mezunu veya görev süresine bakılmaksızın bir yüksek lisans mezunu hemşire bulunursa yönetim üzerine diğer seviye mezunları hak sahibi değillerdir. Bu şartları sağlıyorsanız öncelikle kurum yönetimine dilekçeyle başvurunuz. Dilekçe sonucu olumsuz olursa yönetmeliğin ilgili maddelerinin de yazdığı bir ihtarnameye "talebin reddi durumunda yasal yollara başvuracağımın ve avukatlık ve mahkeme masrafları dahil tüm masrafların tarafınıza ait olacağının bilinmesini isterim" ibaresini de ekleyerek yönetime noterden ihtar çekiniz. Tüm bunların sonucu olumsuz olursa idare mahkemesine dava açarak hakkınız olanı alınız. Bu tür davalar çok fazla var ve meslektaşlarımız haklarını almış durumdalar.

RSS haberlerini XML olarak görüntüle