Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,128 hemşire olduk

şunda ARA

Dünya Sağlık Asamblesi'nden

Son Mesajınız 18-03-2007, 19:31 nurgül tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  18-03-2007, 19:31 4122

  Dünya Sağlık Asamblesi'nden

  Çeviren : Dr.Gökhan TELATAR

  1. Milenyum Kalkınma Hedefleri, 2000 yılı Eylül ayında kabul edilen Birleşmiş Milletler Milenyum Deklarasyonu’ndaki taahhütlerden ortaya çıkmıştır ve dünya toplumunda kişilerin yaşamlarında; gözle görülebilir, ölçülebilir gelişmeler sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedeflere ulaşmada DSÖ’ nün en büyük desteği, ulusal sağlık sistemlerinin kapasitelerinin arttırılması ve yoksulluğa bağlı hastalıkların önlenmesi çabalarını arttırmaktır. Hemşirelik ve ebelik sistemlerinin güçlendirilmesi, bu aktivitelerin bir parçasıdır ve sağlıkla ilgili hedeflere ulaşılmasında zorunludur.

  2. Mayıs 2001’de yapılan 54. Dünya Sağlık Asamblesi’nde; Ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin güçlendirilmesiyle ilgili WHA54.12 Kararı benimsenmiştir. Bu karara göre; rapor bu eylemdeki süreci özetlemektedir.

  3. Birleşmiş Milletler sistemi dışındaki ortaklarla yapılan görüşmelerde DSÖ, Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesine yönelik olarak, ebelik ve hemşirelik sistemlerinin güçlendirilmesi için, dokuz uluslararası kuruluş[1] tarafından desteklenen bir rehber çerçeve programı düzenlemiştir. Ek olarak, müdahale gerektiren beş önemli alanının altını çizen stratejik yönergeler[2] yayınlandı; İnsan kaynakları planlaması ve kapasite artırımı, personel yönetimi, kanıta dayalı uygulama, eğitim ve erkeklerin katılımı. Bunların, sağlık sistemlerinin performanslarına olan etkilerini arttırmak için, ülkelere destekte bulunmak öncelik taşımaktadır.

  İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA POLİTİKALARI VE KAPASİTE GELİŞTİRME

  4. Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın sağlanmasında ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesinin önemi; 2020 yılında dünya nüfusunun 1 milyardan fazlasının 60 yaş üzerinde olacağı ve bağımlı nüfusun 1990 yılıyla karşılaştırıldığında %115-257 oranında artacağı projeksiyonu ile açıkça görülmektedir. Sadece giderek attan yaşlı nüfusun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması değil, güvenli anneliğin sağlanmasında en önemli girişim olan #8211; doğumların sağlık personeli tarafından yaptırılması #8211; da gerçekleştirilememiştir. Bu gün gelişmekte olan dünyada, bütün doğumların sadece %58’i bir ebe veya eğitimli sağlık personeli yardımıyla gerçekleşmektedir. Bunların yanı sıra, tüm dünyada, 2001 yılında, HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmaya bağlı 5.7 milyon ölüm olması, Güney Afrika’nın 2001-2010 yılları arasında en az %25-40 daha fazla doktor ve hemşire yetiştirmesi gerektiği anlamını taşımaktadır.

  5. DSÖ’ nün Afrika’da HIV/AIDS ile yaşayan 3 milyon kişiye antiviral tedavi ulaştırmaya yönelik yeni girişimi, eğer çeşitli alanlarda eğitim ve beceri sahibi ve yeterli sayıda ebe ve hemşirenin insan gücü desteği sağlanamazsa, ciddi anlamda sekteye uğrayacaktır. DSÖ, her yıl altı milyon hastanın kardiyovasküler hastalıklar ve inmeden ölmelerini önlemek için sadece gerekli ilaç kombinasyonlarına değil, hastalıklardan korunma alanında da yetişmiş ebe ve hemşire insan gücüne de ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.

  HASTA BAKIMININ KALİTE VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PERSONELİNİN ETKİSİ

  6. Araştırmalar, personel yetersizliklerinin olumsuz etkilerini göstermektedir. Örneğin; iş yükü ağır, kötü organize olmuş bir ortamda, hemşirelere iğne batması kazalarında %50 artış olmaktadır. Ayrıca hemşire sayısı düştükçe hasta bakımı ile ilgili enfeksiyon sıklıkları artmaktadır. Bunlara ek olarak, ülke çapında yapılan bir araştırmada; hemşire başına düşen hasta sayısında her bir artışta, hemşirenin 30 günlük takibindeki hastaların ölme olasılıkları %7 artmaktadır. Bir araştırmaya göre, sertifikalı hemşirelerin hizmet verme saatleri arttığında, hastaların aldığı bakımın kalitesi artmaktadır.

  7. Hemşire ve ebelerin diğer işgücü konularını belirlemek üzere DSÖ, insan kaynakları yönetimi ile ilgili bir formül hazırlamaktadır. Commonwealth Hemşirelik ve Ebelik Yürütme Komitesi, hemşire liderleri için insan kaynakları ile ilgili, şimdiye kadar çeşitli rehberler hazırlamıştır. Bazı ülkeler, hemşireler ve ebeler ile ilgili kısıtlamaların neden olabileceği tehlikelere karşı çeşitli girişimlerde bulunmaktadırlar. Örneğin; geçtiğimiz yıllar içinde Brezilya, fazladan 225,000 hemşire ve yardımcı teknik personel yetiştirmiştir. Bu çabaların aksine, Afrika Bölge Ofisi’nin desteğiyle çalışan Afrika ülkelerinde, hemşire ve ebelerin yokluğu ve göçleri, sağlık sistemlerinin genel performanslarını tehdit etmektedir. Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Ürdün, Lübnan, Umman gibi ülkelerde, hemşire ve ebe eğitimleri ve sağlık hizmeti sunulması konularında başarılı çalışmalar yapmıştır. Ebe ve hemşire kadrolarındaki azalmalar ve bu kişilerin emekli olmaları, hasta bakımı kalitesinde azalmalara ve hastanelerdeki yan etkilerde artmalara neden olmaktadır.

  BİR İZLEME SİSTEMİNİN KURULMASI

  8. DSÖ Cenevre Merkezinin, değerlendirme araçları ve izleme sistemleri ile ilgili çalışmalarına ek olarak, DSÖ’ nün 6 Bölgesinin tamamı ebelik ve hemşirelikteki çalışma saatlerinin dengesizliği ile ilgili planlar hazırlamışlardır. DSÖ, Bölgeler arasında tanımları standardize etmeyi ve ebelik ve hemşirelik alanında eğitim, uygulama ve diğer alanlarda değerlendirme için standardize edilmiş analitik araçlar geliştirmeyi ve test etmeyi amaçlamaktadır. Bu aktivitelere örnek olarak; Afrika Bölgesi’nin, sağlık personelinin göçüyle ilgili geniş kapsamlı araştırması, Bölgede sağlık profesyonellerinin belirgin azalmasını göstermektedir. Güney Doğu Asya’da hemşirelik ve ebelik ile ilgili iş gücü yönetimi ile ilgili bir çerçeve planı hazırlanmış ve protokol belirlenmiştir. Amerika Bölge Ofisi, insan kaynakları karar alma mekanizmalarını destekleyen bir hemşire bilgi sistemi kurmayı planlamaktadır. Batı Pasifik Bölge Ofisi tarafından yürütülen bir çalışmada hemşirelerin, eczacıların ve doktorların göç sebepleri; düşük ücret, esnetilemeyen çalışma saatleri, ağır iş yükü, kısıtlı eğitim olanakları, kariyer yapma olasılığının olmaması ve olumsuz çalışma ortamı olarak bulunmuştur. Bu çabalara ek olarak, DSÖ dünyada ebelik hizmetlerinin bir haritasını çıkarmak, personel normları geliştirmek ve gebelik bakımının iyileştirilmesi gibi konularda farklı ülkelerle beraber çalışmaktadır.

  9. Üye ülkelere, etkili insan kaynakları politikaları geliştirmede gerekli desteğin sağlanması, büyük oranda ebelik ve hemşirelikle ilgili bilgilerin doğruluk ve yeterliliğine bağlıdır.

  EBE VE HEMŞİRELERİN POLİTİKA VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMI

  10. Sağlık ve Makro Ekonomi Komisyonu, #8220;...işin büyük kısmı, doktor dışı personel; hemşire, paramedikal personel, çeşitli derecelerde eğitim almış ebeler, tarafından halledilebilir#8221; demektedir[3]. Dolayısıyla, bu profesyonellerin sağlık hizmetleri politikalarının dizayn ve uygulamalarına katılımları önemlidir. Çoğu üye ülkede ebe ve hemşireler, sağlık iş gücünün yarısından fazlasını oluşturmaktadırlar. Bütün bunlara rağmen, sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanması alanlarında yer alan ebe ve hemşirelerin sayısı gittikçe azalmaktadır. DSÖ’ nün içinde dahi, ebe ve hemşire olarak kadroya alınmış profesyonel personel oranları 2000 ve 2001 yıllarında %2.9’dan, %2.6’ya düşmüştür.

  11. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, ebe ve hemşirelerin orta ve doğu Avrupa’da sadece bazı ülkelerde karar mekanizmalarına katıldıklarını ve diğer ülkelerde hiçbir rolleri olmadığını belirtmektedir. Münih Deklarasyonunun (Haziran 2000) #8220;Ebe ve Hemşireler: Sağlık İçin Bir Güç#8221; uygulanmasını değerlendiren bir anket çalışması, Batı Avrupa ülkelerinin sadece yarısında ebe ve hemşirelerin karar alma mekanizmalarına katıldıklarını göstermiştir. Bu, Avrupa’da sağlık bakanlarının katılımıyla, Ebelik ve Hemşirelik üzerine yapılan İkinci DSÖ Bakanlar Düzeyinde Konferans’ta alınan kararların aksi yönde bir durumdur. DSÖ’nün Güney Doğu Asya Bölgesi’nde, ebe ve hemşireler, diğer sağlık profesyonelleriyle aynı statüde kabul edilmemektedirler ve sağlık ile ilgili karar mekanizmalarında çok nadir olarak üst düzeylerde görev almaktadırlar.

  12. WHA54.12 Kararı uyarınca DSÖ, Uluslararası Hemşireler Birliği ve Uluslararası Ebeler Birliği ile ortaklık içindedir ve ülkeler düzeyinde çeşitli programlar yürütmektedirler. Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Asya Bölge Ofisleri’nin her ikisi de, ebeler ve hemşirelerle ilgili benzer programlar düzenlemişlerdir. DSÖ’ nün ve ortaklarının tek başına çabaları yeterli olmamaktadır, ebelik ve hemşireliğin geliştirilmesi ve karar mekanizmalarının her aşamasına entegre edilmeleri gerekmektedir. Yüksek kalitede sağlık hizmetinin sağlanması için; Hükümetler, ebe ve hemşire liderlerinin katılımıyla politikalar oluşturmalı, çerçeveler çizilmelidir. Bu yasal çerçeveler, diğer sağlık çalışanlarıyla karşılaştırıldığında ebe ve hemşireleri eşit olarak desteklemelidir.

  EBELİK VE HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KANITA DAYALILI HİZMETİN SAĞLANMASI

  13. WHA54.12 Kararı ayrıca, ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin bilimsel tabana ve klinik kanıtlara dayalı olarak yürütülmesini öngörmektedir. DSÖ tarafından yapılan ilk çalışma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında; araştırma kapasitesi, kanıt toplama ve kanıtların klinikte değerlendirilmesi konularında belirgin bir ayrım olduğunu ortaya koymuştur. DSÖ, öncelikli alanlarda ve müdahalelerin toplum sağlığını olumlu etkileyeceği yerlerde, ebelik ve hemşirelik uygulamaları için kanıtlar toplamaya başlamıştır (Örneğin; HIV, AIDS, Tüberküloz, Sıtma, Güvenli Annelik). DSÖ, kanıtların eleştirisel olarak değerlendirilmesi amacıyla küresel bir çerçeve planı hazırlamak için dünya çapında uzmanlarla çalışmaktadır.

  14. DSÖ, küresel olarak ebelik ve hemşirelik işbirliği merkezlerinin, kanıt toplama, DSÖ’ nün ebelik ve hemşireliğin güçlendirilmesi ile ilgili kararlarının uygulanması, gerekli izlemlerin yapılması ve hizmetlerin değerlendirilmesi konularındaki rolünü belirginleştirmek için bir tasarı hazırlamayı planlamaktadır. DSÖ ve hükümetler, özellikle gelişmekte olan dünyada, en iyi uygulamaların sağlanması için lider rolünde olmalıdır.

  15. Aşağıdaki aktivitelere dikkat edilmesi gerekmektedir;

  · DSÖ ve ortakları tarafından, önerilerin mobilize olması için küresel bir iletişim ve yayılma stratejisi oluşturulması,

  · DSÖ’ nün stratejik yönergelerinde belirtilen beş anahtar müdahalesini[4] kapsayan ulusal ebelik ve hemşirelik gelişim planlarının desteklenmesi,

  · Kanıta dayalı ebelik ve hemşirelik hizmetlerinin sağlanması için gerekli alt yapının kurulması,

  · Ebelik ve hemşirelik için gerekli olan küresel izleme sistemlerinin kurulmasının kolaylaştırılması.

  SAĞLIK ASAMBLESİNİN FAALİYETİ

  16. Sağlık Asamblesi, bu süreç raporunu değerlendirmeye davet edilmiştir.


  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] ILO, UNICEF, UNFPA, Uluslararası Hemşireler Birliği, Uluslararası Ebeler Birliği, DSÖ’ nün Ebelik ve Hemşirelik Gelişimi Küresel İşbirliği Ağı Merkezleri, Uluslararası Hemşireler ve Kanser Tedavisi Topluluğu, Uluslararası Anestezi Hemşireleri Federasyonu ve Uluslararası Hemşirelik Onur Topluluğu Sigma Theta Tau.

  [2] Ebelik ve Hemşirelik Hizmetleri: Stratejik Yönergeler 2002-2008. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü, 2002.

  [3] Sağlık ve Makroekonomi Komisyonu. Makroekonomi ve sağlık: Ekonomik gelişim için sağlık yatırımları. Mokroekonomi ve Sağlık Komisyonu Raporu, Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü, 2001, sf. 65.

  [4] Ebelik ve hemşirelik hizmetleri: stratejik yönergeler 2002-2008. Cenevre, Dünya Sağlık Örgütü, 2002.

   

  Kaynak: http://www.hemsireyiz.biz/hemsire/topic.asp?TOPIC_ID=4871

RSS haberlerini XML olarak görüntüle