Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

şunda ARA

6283 Sayılı Hemşirelik Yasa değişikliği

Son Mesajınız 30-04-2007, 9:40 santur tarafından gönderildi. 0 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  30-04-2007, 9:40 6777

  6283 Sayılı Hemşirelik Yasa değişikliği

   

  25.04.2007 hemşirelik yasası değişikliği Meclisten geçti

  YAPILAN DÜZENLEMELER BAŞLIKLAR HALİNDE ŞU ŞEKİLDEDİR.

  1- Artık erkekler de hemşire olabilecektir.

  2- Hemşirelik için lisans mezunu olma şartı getirilmektedir. (Bu şart 5 yıl sonra uygulanacaktır)

  3- Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenecektir.

  4- Lisans üstü eğitim alanlar "uzman hemşire" olacaktır.

  5- Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisans üstü eğitim alanların önceliği olacaktır.

  6- Hemşirelik eğitimine eşdeğer sağlık memurluğu programının adı hemşirelik programı olarak değiştirilecektir.

  DÜZENLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

  Son üç yıl içerisinde ülkemizde 12 bin 494 hemşire ve 5 bin 290 sağlık memuru alımı yapılmıştır. Döner sermaye priminden performansa göre yararlandırılma sağlanarak, ücretler önemli ölçüde iyileştirilmiş, çalışma performansını olumsuz etkilediği ifade edilen kep takma zorunluluğu kaldırılmıştır. Lisans mezunu hemşirelerin ek göstergeleri de 2.200'den 3.000'e çıkarılmıştır.

  Hemşirelik Kanununda yapılacak değişikliklerle bir çok konuda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Mevcut yasaya göre, hemşirelik bir kadın mesleğidir, yapılan değişiklikle bu düzenleme değiştirilmektedir.1990'lı yıllarda sağlık meslek yüksekokullarına erkek öğrenci alınmış ve bu erkek öğrenciler diplomalarında "hemşire" ibaresiyle mezun olmuşlar, ancak sahada mesleklerini icra edememişlerdir. Hâlen sağlık memuru olarak çalışmak durumunda bırakılan erkek mezunlar tahakkuk memurluğundan saymanlığa kadar farklı görevlerde konumlanmak zorunda kalmakta ve ücret açısından hak kayıpları yaşamaktadırlar, hatta yine yasanın, kadın, erkek ayırımı içermesinden ötürü üniversitelerimizde aynı eğitim kızlar için "hemşirelik" erkek öğrenciler için "sağlık memurluğu" olarak ayrı sınıflarda yan yana sunulmaktadır. Kanunda yapılan değişiklikle yasalarımızdaki bu son cinsiyet ayrımcı düzenleme de ortadan kaldırılmaktadır.

  Yapılacak değişikliklerden bir diğeri de mevcut kanunda yer alan ve mesleğe giriş yaşının yirmi beş ile sınırlandıran kanun hükmünün kaldırılmasıdır.

  Diğer taraftan, hemşirelik, hastaları izlemek ve tedavi süreçlerini yönlendirmek için gerekli olan ileri soyut düşünme yeteneği ve bilgiye sahip olunması zorunlu bir ihtisas mesleğidir ve yükseköğrenim görmüş meslek mensupları tarafından icra edilmesi vatandaşlarımız alacağı sağlık hizmetlerinin kalitesini de çok yukarılara çekecektir. Özellikle, modern dünyanın temel meselelerinden biri olan nüfusun yaşlanması -ki, Türkiye'de bu trende girmektedir- yine, kronik hastalıkların artışı, bireyselleşme ve geniş aileden çekirdek aile tipine geçişin yaşlı ve hasta bakımında, profesyonel desteğe ihtiyacı artırması gibi sosyal etkenlerle, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak ölçüde kaliteli bakım hizmetine duyulan ihtiyaç da artmıştır. Vasıflı hemşireye duyulan ihtiyaç artışına paralel olarak, hemşirelik için yükseköğrenim şartı getirilmiştir. Yapılacak değişiklikle, hemşirelerimiz, hemşireliğe yönelik üniversitelerimiz bünyesinde eğitim, öğretimini sürdüren 101 ayrı lisan eğitim programından mezun olduktan sonra mesleğe katılacaklardır. Diğer taraftan Kanuna eklenen geçici maddeyle 5 yıl süre ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik ve hemşireliğe eş değer sağlık memurluğu programlarına öğrenci alınmasına devam olunacağı ve bu programlardan mezun olanlara hemşire unvanı verileceği hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, kanun teklifiyle, lisansüstü eğitim alan meslek mensuplarına ilerleme imkânı tanınmış, elde ettikleri uzmanlık neticesinde, bulundukları birimde uzman hemşire olarak çalışmaları imkânı sağlanmıştır. Yani, ilk kez, hemşirelerimiz, meslekte objektif kriterlerle ilerleme imkânını garanti altına almaktadırlar.

  Ülkemiz özelinde, mesleğe, birçok diplomalı hemşire ilgisini kaybetmekte ve bunun nedeni de hemşirelik mesleğinin en önemli problem alanlarından biri olan hemşireliğin görev, yetki ve sorumluluklarının çağdaş tanımlara uygun bir biçimde belirlenmemiş olmasıydı. Bunu sahadaki yansıması ise "beyaz melek"lerin âdeta bir ev kadını gibi görülmeleri, sağlık sektöründeki her işi yapmaları beklenen ara personel konumuna hapsolmaları gibi istenmeyen sonuçlardı. Yasa değişikliği ile mesleğin sınırları ve sorumlulukları net bir biçimde çizilmiş ve mesleki kimlik sorunu ortadan kaldırılmıştır.

  Yasa değişikliği teklifinde, kazanılmış haklar ilkesine uygun olarak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce hemşirelik ve hemşireliğe eş değer sağlık memurluğu programlarından mezun olanlar ile hâlen bu programlarda kayıtlı bulunan öğrenciler açısından herhangi bir hak kaybı da söz konusu değildir.

  Yine, bir defaya mahsus olmak üzere, ebe olmalarına rağmen eleman yokluğundan yataklı tedavi kurumlarında hemşirelik görevini en az üç yıldan beri sürdüren ebelerimizin de görevli personel olarak mesleklerini icra etmelerine imkân tanınmıştır.

  MECLİSTE KABUL EDİLEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN TAM METNİ

  MADDE 1 - 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  MADDE 1- Türkiye'de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir.

  MADDE 2- Hemşirelik Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 3- Türkiye'de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz."

  MADDE 3- Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 4- Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

  Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

RSS haberlerini XML olarak görüntüle