Hemsireyiz.Biz : Türkiye'nin hemşirelik sitesi
Hemşire Forumları | HEMŞİREYİZ.BİZ

86,008 hemşire olduk

şunda ARA

sertifika veren kurslar??????

Son Mesajınız 01-11-2008, 7:23 freyza_banu tarafından gönderildi. 6 yanıt.
Mesajları Sırala: Önceki Sonraki

 •  28-09-2007, 15:51 21075

  sertifika veren kurslar??????

  arkadaşlar acil , yoğun bakım gibi bölümlerle ilgili sağlık bakanlığının açtığı kurslardan haberiniz var mı?? haberi olan varsa katılmak istiyorum.tşk.......
 •  28-09-2007, 19:47 21097 Cevap 21075

  Cevap : sertifika veren kurslar??????

  http://www.cprilkyardim.com/anasayfa.html

  bu siteyi kontrol et istersen.ilk yardım eğitici eğitimine katılabilirsin.


  BaCıLaR
 •  28-09-2007, 23:39 21135 Cevap 21097

  Cevap : sertifika veren kurslar??????

  bu kursları sağlık bakanlığı ana sayfasından duyuruyor.ilanı gördüğümde burdan duyururum sizlere.bakanlık düzenli olarak acil,y. bakım ve diyaliz hemşireliği kurslarını düzenliyor.şu an diyaliz hemşireliği ilanı mevcut.bakamlığın sitesinden görebilirsiniz

   


  BiRlİkTeN KuVvEt DoĞaR
 •  28-09-2007, 23:42 21136 Cevap 21135

  Cevap : sertifika veren kurslar??????


  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                                                                                                19490 * 19.09.2007

  Sayı:     B.10.0.THG.0.14.00.00                                                                    

  Konu:   Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte

              Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik

   

  . . . . . . . . . . . . VALİLİĞİ

  (İl Sağlık Müdürlüğüne)

  GENELGE

  2007/

             Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, diyaliz eğitimi ve diyaliz merkezleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemelere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması lüzumlu görülmüştür.

  A) Diyaliz eğitimi ile ilgili olarak;          

  a1-Diyaliz eğitim başvuruları, İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacak, Müdürlük tarafından başvurusu uygun olanların sadece TC. Kimlik ve sicil numaraları ile birlikte adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurumunun belirtildiği liste Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının ilk haftası içinde Bakanlığa intikal ettirilerek eğitime başvuran personelin evrakları Bakanlığımıza gönderilmeyip, daha sonraki işlemlere esas olmak üzere müdürlükte muhafaza edilecektir.

              a2-Eğitime katılması uygun görülen personelin ayrılış-başlayış tarihleri Müdürlükçe liste halinde Bakanlığa bildirilecek,  Diyaliz Eğitim Merkezlerince eğitime alınan personelin başlayış ve ayrılış tarihlerini gösterir liste, sınav komisyon raporları ile birlikte Eğitim Merkezleri tarafından Bakanlığa gönderilecektir. Yine personele ait diğer bilgi ve belgeler daha sonraki işlemlere esas olmak üzere Eğitim Merkezindeki dosyalarında muhafaza edilecektir.

              a3-Halen kamu veya özel diyaliz merkezlerinde çalışarak eğitime alınan ve kendilerine sertifika düzenlenen personel taahhütnameleri gereğince iki yıl süre ile bu merkezlerde çalışacak ve sertifikaları bu süre bitiminde teslim edilecektir. Gerekli hallerde ilgili personel için, eğitime başvurduğu merkezde geçerli olmak üzere eğitim belgesi düzenlenecektir. Bu personelin iki yıllık süre dolmadan istifa edip başka bir merkezde çalışmak istemesi halinde sertifikasının aslını ibra etmesi isteneceğinden çalışmasına izin verilmeyecektir.

              a4-Kamu personeli olup da diyaliz ünitesi bulunmayan kurum ve kuruluşlardan diyaliz eğitim başvurusu yapanlar ihtiyaç halinde Bakanlığın uygun göreceği veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından daha önce açıklanmış olan merkezlerde iki yıl çalışmayı taahhüt edecekler ve sertifikaları Bakanlığın atadığı merkezde iki yıllık çalışma süresinin bitiminde teslim edilecektir. Gerekli hallerde ilgili personel için eğitim belgesi düzenlenecektir.

              a5-Diyaliz Eğitim Merkezlerinde oluşturulacak sınav komisyonları, üç Nefroloji Uzmanından oluşacaktır. Bu üyelerin nerelerden temin edileceği konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

              a6-Sorumlu uzmanlık, sorumlu tabiplik ve diyaliz hemşireliği sertifikaları, düzenlenme tarihinden itibaren beş yılda bir Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendireceği üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kamu kurum kuruluşları tarafından resertifikasyona tabi tutulacaktır. Bu kuruluşlar resertifikasyon sonucunu her yıl Bakanlığa rapor olarak bildireceklerdir. Resertifikasyon değerlendirmesinde iki defa üst üste başarılı olamayanların sertifikaları, altıncı yılın sonunda hükümsüz hale gelecektir. Resertifikasyon değerlendirmesinde başarılı olamayanlar, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre tekrar diyaliz eğitim programına başvurabilecek, bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilecektir.Resertifikasyonun nasıl yapılacağı, değerlendirilmesi ve sair konuları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenecek ve ilk Resertifikasyon değerlendirmesi Tebliğin yayımını izleyen yılın Nisan ayında yapılacaktır.

              a7-4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli pratisyen hekimler ile 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalışan pratisyen hekimlerin diyaliz eğitim takvimi, yılın Ekim-Kasım-Aralık ve takip eden yılın Ocak-Şubat-Mart ayları şeklinde planlandığından, eğitim başvuruları değerlendirmelerinin  bu takvim dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca eğitime alınacak personel unvanları;

  -İç Hastalıkları Uzmanı,

  -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,

  -Pratisyen Hekim,

  -Hemşire,

  -Sağlık Memuru ( sadece “Toplum Sağlığı Bölümü“ mezunları ), olup bu unvanlar dışındaki personel ile mecburi hizmet yükümlüsü personelin eğitim başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

   

  B-Diyaliz merkezleri ile ilgili olarak;

  b1- Başka amaçla yapılmış olup, sonradan diyaliz merkezi açılacağı belirtilen binanın teknik uygunluğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından onaylanması hükmü; Belediye sınırı içinde 3194 İmar Kanununa tabi bir binada Belediye onayı gerektiğinden ve özel yapıların statik olarak incelenmesi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevleri arasında olmadığından madde metninden çıkarılmıştır. Bu nedenle diyaliz merkezlerinin açılışında artık İmar ve İskan Müdürlüğünün teknik raporu istenmeyecektir.  

  b2- Diyaliz merkezi kavramı; 5 aktif hemodiyaliz cihazı ve 1 yedek hemodiyaliz cihazı olmak üzere 6 hemodiyaliz cihazını tanımlamaktadır. Buna göre yeni açılacak bir diyaliz merkezi 1 yedek olmak üzere toplam 6 cihazla açılabilecektir.

  b3- Diyaliz merkezlerinin ambulans bulundurma veya bir ambulans servisi desteği alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Başvuru ve açılma iznine esas belgelerde geçen ambulans ruhsatının örneği veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin aslının istenmesi gerekmemektedir.

  b4- Diyaliz merkezlerinin Yönetmeliğin EK-13 te yer olan tetkikleri yapmak için mutlaka ruhsatlı bir laboratuvar kurması yada ruhsatlı bir laboratuarla anlaşma yapması gerekmektedir. Diyaliz merkezinin kendi bünyesinde kuracağı laboratuvar ile diyaliz hastaları haricinde hastalara hizmet vermek istemesi halinde diyaliz hastaları ve merkezle doğrudan teması engellemek için müstakil girişli laboratuvar kurması gerekmektedir.

  b5- Diyaliz merkezlerinde; hemşireler yanında üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu diyaliz bölümü mezunu diyaliz teknikerlerinin aynı görev ve sorumlulukta çalışmaları sağlanmıştır. Diyaliz merkezlerinde, ilk on cihaza iki, sonraki her 5 cihaza bir hemşire veya diyaliz teknikeri çalışması düzenlemesi yapılmıştır.        

              b6- Bundan önceki düzenlemede diğer personel başlığında yer alan yardımcı personel değişiklikle ruhsata esas personel başlığı altına alınmıştır. Yönetmelikle diğer personel başlığında geçen Psikolog ibaresi yürüklükten kaldırılmış, hastaların talebi ve/veya sorumlu tabibin gerek görmesi halinde psikiyatri uzmanından danışmanlık hizmeti alınması hükmü getirilmiştir. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma şartları da sorumlu tabibin gerek görmesi halinde danışmanlık hizmeti alınması şeklinde değiştirilmiştir. Psikiyatri ve sosyal hizmet uzmanı personelin belirtilen şartlarda mesai ve ulaşım imkanları uygun olmak kaydıyla, aynı il veya ilçelerdeki en çok beş merkezle çalışabilme hükmü getirilmiştir. Psikiyatri ve sosyal hizmet uzmanları ile danışmanlık hizmeti alınmasına dair noter onaylı sözleşme örneğinin alınması gerekmektedir. Yönetmelik değişikliği yayımından sonra işlem yapılmış olan merkezlerin Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun sağlanması, halihazırda faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin ise konu ile ilgili uyarılmaları ve yapılacak ilk denetlemede Yönetmelik hükümlerine uygunluklarını sağlamaları gerekmektedir.

              b7- Diyaliz merkezlerinin hastaları için belli sürelerde yapmaları gereken tetkiklerde yeniden düzenleme yapılmış, periton hastaları için yapılması gereken tetkikler Yönetmeliğin Ek 13’üne eklenmiştir.  

  b8-  Görevden ayrılma, hastalık hali ve izinler başlıklı 25 inci maddede yapılan değişiklikle özel diyaliz merkezinde görev yapan personelin,  çalışmadan üç ay önce ayrılacağını bildirmesi hükmü yürürlükten kaldırılmış,  özel diyaliz merkezinde çalışmakta olan sorumlu uzman ve sorumlu tabibin ayrılma talebinde bulunması, hastalık hali ve izin durumlarında; bu görevin en fazla altı ay süre ile aynı nitelikteki personel tarafından yürütülmesi ve bu arada merkezin normal faaliyetine devam etmesi sağlanmıştır.

              b9-Yönetmeliğin “Organ ve doku nakli merkezleri ile ilişki” başlıklı 42 nci maddesine göre bütün diyaliz merkezlerinin kendisine en yakın organ nakli merkezi ve Bakanlık ile koordinasyon kurarak, böbrek nakline aday hastaların, kan ve doku grupları tayinlerini yaptırıp, Ulusal Bekleme Listesi’ne kaydettirmeleri gerekliliği sağlanmaktadır.

  b10-Yönetmelik EK -12 Yönetmelik değişikliği hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş olup diyaliz merkezleri açılma işlemlerinin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

              Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hususların iliniz dâhilindeki Üniversiteler, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile özel diyaliz merkezlerine duyurulması, bundan sonraki diyaliz eğitimi ve diyaliz merkezleri ile ilgili tüm işlemlerin söz konusu değişikliklerin dikkate alınarak yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

   

  Doç. Dr. Öner ODABAŞ

  Bakan a.

  Genel Müdür V.

  Dağıtım:

  Gereği:

  - 81 İl Valiliğine

  Bilgi:

  - Diyaliz Eğitim Merkezleri

  - DİADER

   

  EKLER:

  Eğitim Başvuruları Uygun Görülen Personel Listesi

  Hemodiyaliz Eğitim Merkezleri Listesi

  Periton Diyaliz Eğitim Merkezi Listesi

  Diyaliz Eğitimi Başvuru Formu

  Diyaliz Merkezleri Dosya Özeti Formu (EK-12)

   


  BiRlİkTeN KuVvEt DoĞaR
 •  29-09-2007, 13:45 21199 Cevap 21136

  Cevap : sertifika veren kurslar??????

  tşk ederim....ilginiz için ama ben diyaliz merkezinde çalışmıyorum konyada özel akademi hastanesinde çalışıyorum.güngör sende konyadasın heralde çalışıyomusun?tanışmayı isterim seninle.acil ve yoğun bakım sertifikası almak istiyorum.arkdaşlar bilginiz olursa haber verin ..........

 •  16-09-2008, 17:38 74966 Cevap 21199

  • yasemin_yousheÇevrim dışı. Son etkinliği:12-01-2010, 19:51 yasemin_youshe
  • Sıralanmayanlar
   Bayan
  • Üye Oluş Tarihi 16-09-2008
  • konya/ TÜRKİYE
  • Toplam Mesaji 3
  • Toplam Puanı 44

  Cevap : sertifika veren kurslar??????

  mrb nur

  akademide çalışıyormuşsun, bende başvurmuştum pazartesi gunu mulakata çağırıldım ve ameliyathane bolumune alınabilirmişim, yani alınacağım kesin değil daha 3-4 kişyle görüşeceklermiş ondan sonra cevap vereceklermiş.

  akademi hastanesi nasıl bi hastane? hemşirelerine değer veriyor mu?

 •  01-11-2008, 7:23 82410 Cevap 74966

  Cevap : sertifika veren kurslar??????

  arkadaşlar koç üniversiteisnin sayfasına girin (sanerc)orada bilgilendiriyolar ve yakında yoğunbakım sertifika programları var
  akıllı kadın başı erkek omzuna ağır gelir:)
RSS haberlerini XML olarak görüntüle