Sağlık Hukuku Sertifika Programı:


Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak kaydınızı tamamlayınız.
Öğrenci Bilgileri:

Ad Soyad
 
T.C. Kimlik No
 
E-posta Adresiniz
   
Cep Telefonunuz
 
Mesleğiniz
 

Sözleşme:

Sağlık Hukuku Sertifika Eğitimi'nde

Kontenjan sınırlı olduğundan ödemelerin iadesi söz konusu değildir.

Katılan katılımcıların yeterince hızlı internet bağlantısı ve yeterli donanımda bilgisayara sahip olmaları gerekir.

Bu şartları taşıdığımı, İkovan Bilişim Yayıncılık Danışmanlık Reklamcılık Hizmetleri Ticaret ve San. Ltd. Şti.(İkovan) ve Hemsireyiz.Biz markası aracılığı ile söz konusu kursu almak üzere ödemede bulunduğumu, İkovan tarafından bu kayıt ve ödeme sayfasındaki seçimlerim doğrultusunda İkovan'ın eğitim iş ortaklığı kurduğu kurumlardan birine kesin kaydımın yapılacağını biliyor ve kabul ediyorum. Kursa katılım şartları, devam koşulları ve sınav koşullarında tarafımdan kaynaklı aksamalardan İkovan'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını eğitimi satın alan peşinen taahüt eder.

Program katılımcısı seçtiği ildeki eğitim kurumuyla eğitim başlangıcında gerekli evrakları ibraz etmek ve sözleşme imzalamak zorundadır.Ödeme BilgileriToplam Ödeme Tutarı 1200,00 TL dir.
Kredi Kartı Numarası     
Son Kullanma Tarihi (ay/yıl)     
CCV NO
( Nasıl bulurum? )
      
  ÖDEMEYİ YAP VE KAYDI TAMAMLA

Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumunu ve hukuk bilimi öğretisinde mevzuat oluşturan, standart geliştiren, tıp etiği yaratan, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan, hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, multidisipliner bir bilim dalı olarak “Sağlık Hukuku” günümüzde yerini almıştır.

Türk Hukuk sistemindeki yeni düzenlemeler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tüketici Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, ZMSS Tebliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu v.b), Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler kapsamında denetimlerle ilgili olarak yapılan birçok düzenlemeler, SGK ile yürütülen çalışmalar ve SGK tarafından ödeme sistemlerine yapılan müdahaleler, “Sağlık Hukuku” biliminde ve “Sağlık Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği”nde yeni öğretileri ve kavramları gündeme getirmiştir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumun, kişilerin ve özellikle hastaların yüksek yararını ortaya koymak, iradeyi bu yarara ortak etmek, katılımcı hizmet ile iyi hekimlik adına bir hakkı kullandığını gösterebilmek, diğer bir deyişle yapılanların ispat edilmesi, Sağlık Hukuku’nun ana ve can alıcı noktasını oluşturmaktadır.

Sağlık kurumunun kalibrasyonunda günceli yakalamak, var olan sağlık yönetim bilimi ışığında davranış göstermek ortak yarardır.

Bu ince ayrımda sağlık hizmet sunumunda görev alan Sağlık Yöneticileri, Hekimler , Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Eczacı, Biyolog, İşletmeci vb. ve Hukukçuklar, sağlık hukuku biliminin temel unsurları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır.

SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

- Uzaktan Eğitim – 90 saat

Ders Saatleri :18:00 – 21:00

03 Ekim – 28 Ekim 2016
1.Modül: Sağlık Hukukuna Giriş    


03.10.2016 Pazartesi

Açılış ve Kurs İçeriği Tanıtımı ve Sağlık Hukukuna Giriş

Yrd.Doç.Dr.Nezih VAROL

04.10.2016 Salı

Temel Hukuk Kavramları
* Tanımlar (Hukuk-Etik- Yargı- Özel Hukuk- Kamu Hukuku- Karma Hukuk- Doktrin -İçtihat- Kişi (Gerçek-Tüzel) - Sorumluluk – Kusur (Kişisel/Hizmet) – Kusursuzluk - Haksız Eylem (Müessir Fiil) Hukuku Aykırılık/Uygunluk- Zarar (maddi/manevi) -İlliyet- Temyiz Kudreti- Çocuk- Farik Mümeyyiz- Erginlik- Reşitlik- Ehliyet (Ceza/Hukuki) – Kast- Taksir -
* Toplumsal düzen kuralları

Doç.Dr.Gürkan SERT

05.10.2016 Çarşamba

Sağlık Mevzuatı I – Ulusal Mevzuat
* Mevzuat türleri 
Kanunlar   (1219, UHK, 5393, 5216, 224, Temel Sağlık Hizmetleri, 5013, 6098, 663, Hususi Hastaneler Kanunu, 224, 5258, v.b)
Yönetmelikler   (YTKİY, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Aile Hekimliği Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, v.b)
Genelgeler  (Adli Tabiplik genelgesi, Çalışan Güvenliği Genelgesi, Sağlık Turizm genelgesi,  Acil Sağlık Hizmet Sunumuna ait  Başbakanlık genelgeleri v.b)
Diğer (Tüzük, Tebliği v.s) Organ Nakli ve Kök Hücre gibi özellikli tıbbi müdahalelerde mevzuat  -

Yrd.Doç.Dr.Nezih VAROL

06.10.2016 Perşembe

Sağlık Mevzuatı II – Uluslararası Mevzuatların Sağlık Hukuku açısından değerlendirilmesi                              

Yrd.Doç.Dr.Nezih VAROL

07.10.2016 Cuma

SGK Mevzuatı ve SUT

Yrd.Doç.Dr. Cengiz KONUKSAL

2. Modül: Sağlık Yönetimi (Sağlık Sistemleri, Sağlık Politikaları, Sağlık İletişimi, Sağlıkta Kalite ve İSG)


10.10.2016 Pazartesi

Sağlık Sistemleri ve Sağlık Yönetimi,  Sağlık Politikaları, Sağlık İşletmeciliği (Özel ve Kamu )

Prof.Dr.Haydar SUR

11.10.2016 Salı

Kalite tanım ve kavramlar, Standartları, Prosedürler,  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonun Önemi, Hastaya ve İşletmeye katkısı

 

12.10.2016 Çarşamba

Sağlık Birimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yrd.Doç.Dr.Turhan ŞALVA

13.10.2016 Perşembe

Sağlık İletişimi, Sağlık İletişim Becerileri, Hasta İletişimi, Sağlık Çalışanları Arası İletişim

 

14.10.2016 Cuma

Sağlık Haberciliği ve Medya

Sibel GÜNEŞ

3. Modül: Etik, Hasta Hakları ve Sorumluluklar


17.10.2016 Pazartesi

Etik ve Deontoloji Kavramları, İlaç Araştırmaları ve Etik 

Doç.Dr.Gürkan SERT

18.10.2016 Salı

Kişilik Hakları, Kişinin sıkı sıkıya bağlı hakları, Hasta Hakları,   Özellikli Hasta (Çocuk, Yaşlı, Özürlü v.b) Hakları ve Mevzuat

Av.Ümit ERDEM

18.10.2016 Çarşamba

Kişisel Sağlık Verileri (Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı)
Hasta ve Hasta yakını Rızası, Aydınlatılmış Onam

Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL

19.10.216 Perşembe

Hasta şikayetleri (SABİM, BİMER), Şikayetlerinin Değerlendirilmesi, Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimi  

Dr.Didem SUR

20.10.2016 Cuma

Bilirkişilik ve Bilirkişinin rolü, Tabip Odaları Onur Kurulları, Uzman Görüşü ve Yargılamaya Etkisi

Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL

 

4. Modül: Sorumluluk (Hukuki ve Ceza Sorumluluğu)


23.10.2016 Pazartesi

Sözleşmesel Sorumluluk,
Hasta - Hastane ve Hekim arası ilişkiler

Av.Ahşen OKTAY

24.10.2016 Salı

Ceza Sorumluluk
* Suç ve Ceza Kavramları,Ceza Yargılaması Usül ve Esaslar
* Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu   

Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK

25.10.2016 Çarşamba

Hukuki Sorumluluk 
* Sağlık Kuruluşunun Adam Çalıştıran Sorumluluğu
* İdarenin Sorumluluğu ve İdari Yargılama
* Sağlık Çalışanlarının Tazminat Sorumluluğu

Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK

26.10.2016 Perşembe

Tıbbi Hatalar ve Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
Komplikasyon – Malpraktis ayrımı 

Prof.Dr.Zerrin ERKOL

27.10.2016 Cuma

Sağlık Hukuku açısından sözleşmenin değişen şartları,
Sağlık Hukuku Açısından uzlaşma ve ZMSS

Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL

 

- Yüz Yüze Eğitim –    Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri1

CUMARTESİ          09:30 – 18:30                        
09.30-10.10            Tanışma                                
10.00-11.30            Sağlık hizmeti sunumunda meydana gelen olayların sağlık hukuku yönünden irdelenme biçimi
* Olgu Sunumları
11.30-11.45            ARA
11.45-12.00            Sağlık Hukuku Uygulama “Kavramlar ve Olgu sunumlarının Dağıtımı”               
12.00-13.00            YEMEK ARASI      
13.00-14.30            Grup Çalışması                     
14.30-15.00            1. Grup sunum
15.00-15.30            2. Grup sunum
16.00-16.30            3. Grup sunum
16.30-16.45            ARA
16.45-17.30            Sağlık Hukuku Uygulama Örneği “Olgu Sunumu”
17.30-18.00            Program değerlendirmesi ve sertifika dağıtımı                                     

 

1Yüz Yüze Eğitimde katılımcı sayısı en fazla 30 kişi ile sınırlıdır.

 

  • Uzaktan eğitim programı 30 kişi ile sınırlıdır.
  • Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır.
  • Ön kayıt sonrası eğitimden iki gün önce başvuru sahiplerine eğitime giriş şifreleri ve eğitim yönergesi gönderilecektir.
  • İnternet şifresi verilen katılımcılara, interaktif yöntemle yetişkin eğitim tekniği uygulanmaktadır.
  • Katılımcılar, şifreleri ile web sitemizden istediği zaman istediği sayıda video olarak eğitimi izleyebilmektedir.
  • Yüz yüze eğitime katılma şartı olarak tüm izlemleri yapmak vardır ve bu durum bilgi işlemce takip edilmektedir.
  • Yüzyüze eğitimler hafta sonu bir gün olarak İstanbul'da yapılacaktır.
  • Katılımcıların kişisel bilgisayarlarında Internet Explorer veya Google Chrome programlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.
  • Program sonunda online eğitimi takip eden ve yüz yüze eğitime katılan katılımcıya tüm izlemler ve bilgi notları ile “SERTİFİKA” verilmektedir.

 

WWW.HEMSIREYIZ.BIZ

Telefon: 0 212 488 13 66 Faks: 0 212 488 13 65

E-mail: sistem@hemsireyiz.biz